STS Literature in Turkey

Text

Publications

When we examine the published materials in Turkish, it is really hard to talk about the existence of a standalone STS literature in Turkey. Nevertheless, we can find STS-related writings that have been shaped in the different field of studies, among which the history of science and technology occupy a considerable space.*

When it comes to the discussions of science and technology in relation to social issues, we first witness the emergence of a literature by the 1960s, at the times of the First Five-Year Development Plan (1963-1967), which made visible science, technology and society relations at the policy level.

By the 1960s in Turkey, science and technology came to be evaluated as a means towards social and economic development. Research conducted at different universities, especially in the fields of economics/development economics, varied in time and came to shape science and technology policies in the light of new theories, concepts, and methods. Today, this line of studies continue in the fields such as "innovation economics", "science and technology policy", and "science, technology, and innovation studies", and has perhaps the largest potential for establishing links with the STS-as-we-know-it. The following publications stand as examples to these studies: 

  • Türkcan, E. (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği, AİTİA Yayınları, Ankara. 
  • Türkcan, E. (2009) Dünya’da ve Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 
  • Akçomak, İ. S., Erdil, E., Pamukçu, M. T. ve Tiryakioğlu, M. (2016) Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 

By the 1970s, while science and technology related issues get economized at the scale of policy, a number of publications focusing on the political economy of technology began to emerge, especially in the works on engineering and architecture in Turkey. One example to these studies is an article entitled “Kapitalist Toplumda İşbölümünün Gelişimi ve Mimarlar” [Architectures and the development of the division of labour in capitalist society] and written by A. Artun and S. Kozacıoğlu [published in 1976 in the journal Mimarlık (76/3)]. In the following years, with the increasing number of critical studies that question the commodification of knowledge production processes as well as technocratic mentality, the analyses of what is social about science and technology started to emphasize political economy of science and technology beyond policy considerations. 

The STS-related literature that emerged between the 1970s and 2000s can be discussed under three categories: 1) sociology of knowledge and sociology of science; 2) studies about engineers and architectures; 3) works based on the critiques of capitalism. Though the works published at that time do not provide empirical studies which specifically shed light on the co-production of science, technology and society, they seem to have opened an important space for the development of STS in Turkey. These works were not in close conversation with the STS literature but could have evolved into STS.**

By the 2000s, we witness the emergence of discussions and publications related to the transition to knowledge-based societies. One primary example to these discussions is an edited book published following the meeting "Transition to Knowledge Society" in 2002 by the Turkish Academy of Sciences. Having an interdisciplinary approach, this book includes topics ranging from the conceptual discussions on the terms such as knowledge, information, and data, to analyses of multiple issues, e.g., the political economy of knowledge; democracy, society and knowledge relations; and the instrumentalization of knowledge to count a few.

In the last twenty years, we also recognize the emergence of studies engaging directly with STS literature in one way or another in Turkey; and these studies mostly appear in two fields: 1) media and digital culture studies; and, 2) anthropology of health and illness. 

In sum, when we examine related publications in Turkish, it seems that STS literature has yet to exist in Turkey as a matured intellectual infrastructure in understanding the complex relations between sciences, technologies, and societies. Moving from this observation, IstanbuLab aimed to publish an STS collection as an inaugural collective work. To see the details of this publication, you can visit the photo essay of IstanbuLab here.  

Finally, we can also talk about the translation and publication of STS books in Turkish  that went parallel to the increasing interest in the field in the last twenty years. Though small in number, the publication of these translations is a considerable development, including the works by notable names in STS such as Thomas Kuhn, Evelyn Fox-Keller, Donna Haraway, Sergio Sismondo, Bruno Latour, Kaushik Sunder Rajan, J. D. Bernal, Rosi Braidotti, and Ian Hacking.

A List of STS(-related) Literature (in Turkish)

Akçomak, İ. S., Erdil, E., Pamukçu, M. T. ve Tiryakioğlu, M. (2016) Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kav- ramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Ahıska, M. (2005) Radyonun Sihirli Kapısı: Garbiyatçılık ve Politik Öznellik, Metis Yayınları, İstanbul. 

Anlı, Ö. F. (2016) “Aydın Sayılı ve Nusret Hızır bağlamında Bilim Tarihi ve Felsefesi Perspektifi-Ankara’da Kuramsallaşma ve Kurumsallaşma”, DTFC Dergisi, 56(2): 52-77.

Ansal, H. ve Çalışır, D. der. (1999) Science, Technology and Society International Symposium/ Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Toplum Sempozyumu, Istanbul Technical University Institute of Social Sciences Publication (no. 1), İstanbul.

Artın, A. (1999) Fordizm ve Mühendisin Dönüşümü, TMMOB, Ankara. 

Artun, A. ve Kozacıoğlu, S. (1976) “Kapitalist Toplumda İşbölümünün Gelişimi ve Mimarlar”, Mimarlık, 76(3): 50-55.

Balkız, B. ve Öğütle, V. S. (2010) “Bilim Sosyolojisi Üzerine Bazı Tespitler ve Gündem Önerileri” Bal- kız, B. ve Öğütle, V. S. (der.) Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar içinde, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

Bilgili, A. (2014) “Türkiye’de Bilim Sosyolojisi Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Sosyoloji Dergisi, 29(3): 239-253.

Binark, M., Bayraktutan Sütcü, G. ve Buçakçı, F. (2009) “Türkiye’de İnternet Kafelerde Dijital Oyuncular-Yeni Medya Okuryazarlığı Neden Gerekli?” Binark, M., Bayraktutan Sütcü, G. ve Fidaner, I. B. (der.) Dijital Oyun Rehberi: Oyun Tasarımı, Oyuncu ve Türler içinde, Kalkedon Yayınları, İs- tanbul, 187-224.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü Söyleşileri (2015) Sosyal Bilimler “Ne İşe Yarar”?, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Bora, T., Sökmen, S. ve Şahin, İ. K. der. (2008 [1998]) Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek: Yeni Bir Kavrayışa Doğru, Metis Yayınları, İstanbul.

Dikmen, A. A., Etöz, Z. ve Özuğurlu, M. (2008 [1998]) “Bir Protestonun Hikayesi” Bora, T., Sökmen, S. ve Şahin, İ. K. (der.) Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek: Yeni Bir Kavrayışa Doğru içinde, Metis Yayınları, İstanbul.

Dipnot dergisi (2010) “Pozitivizm ve Bilimcilik”, sayı 3.

Erat, V. ve Arap, İ. (2016) Dünyada ve Türkiye’de Bilim-İktidar İlişkisinin Evrimi, Nota Bene Yayınları, Ankara.

Ercan, F. ve Korkusuz Kurt, S. (2011) Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul.

Erol, M. ve Terzioğlu, A. “Sağlık ve Biyoteknoloji” Bartu Candan, A. ve Özbay, C. (der.) Kültür Denen Şey?: Türkiye’den Antropolojik Yaklaşımlar içinde, Metis Yayınları, İstanbul, yayımlanacak.

Göle, N. (1986) Mühendisler ve İdeoloji: Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere, Metis Yayınları, İstanbul.

Gulbenkian Komisyonu. (1996) Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, Metis Yayınları, İstanbul.

Günergun, F. der. (2000) Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998), İstanbul Üniversitesi, Ankara. 

Haraway, D. J. (2010) Başka Yer: Donna Haraway’den Seçme Yazılar, Metis Yayınları, İstanbul. 

Irzık, G. (2004) “Türkiye’de Felsefe ve Bilim Tarihi Yapmak Üstüne Düşünceler”, Toplum ve Bilim, 99: 65-74. 

Kaushik Sunder, R. (2012) Biyokapital: Genom-Sonrası Hayatın Kuruluşu, Metis Yayınları, İstanbul. 

Keller, E. F. (2004) Genin Yüzyılı, Metis Yayınları, İstanbul. 

Köse, A. H. ve Öncü, A. (2000) Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik: Türkiye’de Mühendisler ve Mimarlar, TMMOB, Ankara. 

Mücen, B., Topal, Ç. ve Yıldırım, E. der. (2016) Paylaşımlar: Üniversite, Bilgi, Üretim, İletişim Yayınları, İstanbul.

Saka, E. (2014) “Türkiye’de Yeni Medya Etnografisi Yapmak” Aras, R. (der.) Sınırları Aşmak. Türkiye’de Sosyo-Kültürel Antropoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar içinde, Çizgi Kitabevi, Kon- ya, 97-122.

Sanal, A. (2013) Yeni Organlar, Yeni Hayatlar: Organ Nakli, Ahlak ve Ekonomi, Metis Yayınları, İstanbul.

Terzi, C. der. (2015) Bilim ve Toplum, Evrensel Basım Yayın, İstanbul.

Terzi, C., Yuvayapan, E. ve Başer, E. der. (2013) Kapitalizmin Kıskacında Doğa, Toplum ve Bilim: Onur Hamzaoğlu Olayı, Yordam Kitap, İstanbul.

Toplum ve Bilim Dergisi. (2000) “Mühendisler: Pratik ve İdeoloji”, sayı 85. 

Türkcan, E. (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği, AİTİA Yayınları, Ankara. 

Türkcan, E. (2009) Dünya’da ve Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 

Wallterstein, I. ve Lee, R. E. der. (2007) İki Kültürü Aşmak: Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Beşeri Bilimler Ayrılığı, Metis Yayınları, İstanbul. 

Yetişkin, E. (2015) “Bulaşan Bedenler: İnternet Sonrası Dönemde Güncel Toplumsal Eylemler” İnceoğlu, Y. ve Çoban, S. (der.) Azınlıklar, Ötekiler ve Medya içinde, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 339-368.

*The links between the history of science and technology and STS need to be further discussed and analyzed in the context of Turkey.

** It is not possible to go into the details of this discussion here; see this excerpt (in Turkish) for an initial analysis of STS-related literature in Turkey.

License

All rights reserved.

Creator(s)

Contributors

Contributed date

August 9, 2018 - 4:06pm

Critical Commentary

This text explores a trajectory of STS and STS-related publications in Turkish.

Language

English

Cite as

Duygu Kaşdoğan, "STS Literature in Turkey ", contributed by Duygu Kasdogan, STS Infrastructures, Platform for Experimental Collaborative Ethnography, last modified 16 August 2018, accessed 9 December 2022. http://www.stsinfrastructures.org/content/sts-literature-turkey